Telefoon Email
en

Algemene voorwaarden

Bunders Lok Advocaten

 1.  Bunders Lok Advocaten, hierna te noemen: “BLA”, is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen, welke als doel heeft het uitoefenen van de advocatuur. Een lijst met personen, die door middel van hun houdstermaatschappijen de aandelen in genoemde rechtspersonen houden, wordt op verzoek toegezonden. BLA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76557502 en heeft BTW nummer NL860673418B01. De advocaten van BLA zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den-Haag, telefoon: 070-3353535, info@advocatenorde.nl. Het kantoor van BLA is gevestigd aan het Dijsselhofplantsoen 14 (1077 BL) in Amsterdam, met telefoonnummer +31(0)20-2480057 en emailadres: sec@bunderslok.com.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BLA, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van BLA jegens de opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BLA wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van BLA beperkt tot het netto honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het betreffende feit door BLA aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en door opdrachtgever werd betaald, met een maximum van EUR 50.000. Voor het meerdere zal de opdrachtgever BLA vrijwaren.
 4. Iedere aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, van aan BLA verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “aan BLA verbonden personen” worden mede verstaan: voormalige, huidige en toekomstige werknemers, medewerkers, advocaten, stagiairs, vennoten, maten, uitzendkrachten, adviseurs, freelancers, groeps-, holding-, werk-, pensioen- en andere aan BLA gelieerde entiteiten, rechtsopvolgers onder algemene titel en de aan BLA gelieerde Stichting Beheer Derdengelden. Voor zover er toch sprake zou zijn van enige aansprakelijkheid van aan BLA verbonden personen, dan is deze beperkt conform het bepaalde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 5. BLA is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. BLA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door BLA ingeschakelde derden te aanvaarden.
 6. De opdrachtgever zal BLA op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door BLA in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de opdrachtgever verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BLA. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 7. Indien tussen de opdrachtgever en BLA gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan draagt de opdrachtgever het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht of bijlage daarbij. Bovendien wordt een bericht eerst geacht BLA te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens de opdrachtgever de diensten namens BLA verricht, van dit bericht kennis heeft genomen. De opdrachtgever is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk en volledig heeft bereikt.
 8. Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover BLA eerst van kracht zijn nadat BLA daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 9. Alle vorderingsrechten en/of andere rechten of bevoegdheden, uit welken hoofde dan ook, jegens BLA, in verband met door BLA verleende diensten, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de opdrachtgever en/of de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 10. Voor de betaling van declaraties van BLA geldt een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum als op de declaratie vermeld. Binnen deze termijn moet het op de declaratie aangegeven bedrag en in dezelfde valuta als op de declaratie staat aangegeven door BLA zijn ontvangen, zonder dat daarop additionele kosten of enig ander bedrag in mindering worden gebracht en zonder dat daarmee enige vordering wordt verrekend. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van een vordering van BLA, waaronder mede begrepen redelijke advocatenkosten voor zover deze de gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan, komen voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% over het te innen bedrag (hoofdsom en wettelijke rente). BLA is gerechtigd periodiek haar tarieven te wijzigen.
 11. Voor de werkzaamheden verricht door advocaten van BLA is de Klachtenregeling van BLA van toepassing, zie daarvoor www.bunderslok.com.
 12. Niet alleen BLA maar ook alle aan BLA verbonden personen als genoemd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle aan BLA verbonden personen als genoemd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op derden die middels de opdrachtgever kennis nemen van door BLA verstrekte diensten.
 13. De bedingen in deze algemene voorwaarden beperken op generlei wijze de rechten waarop BLA ingevolge het toepasselijke recht een beroep kan doen.
 14. BLA is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te vullen en/of te vervangen. BLA zal in dat geval de opdrachtgever ten minste 30 (dertig) kalenderdagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke wijziging, aanvulling en/of vervanging hieromtrent informeren. Ontvangt BLA voorafgaand aan de beoogde inwerkingtredingsdatum geen schriftelijk afwijzend bericht van opdrachtgever, dan wordt de overeenkomst met opdrachtgever voortgezet met inachtneming van de genoemde wijzigingen, aanvullingen en/of vervangingen.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BLA te verrichten en geleverde diensten. De overeenkomst tussen BLA en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.
 16. De opdrachtgever verstrekt BLA in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn persoonsgegevens en zo nodig van andere aan opdrachtgever verbonden betrokkenen. De opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan BLA tot verwerking van zijn persoonsgegevens en draagt zorg dat de aan opdrachtgever verbonden betrokkenen eveneens hun toestemming verlenen. Opdrachtgever vrijwaart BLA voor alle schade en kosten die BLA kan lijden wegens het ontbreken van voornoemde toestemming. BLA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de opdracht en in overeenstemming met genoemde toestemming, althans, bij gebreke van toestemming, op basis van een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang van BLA. Binnen dit doeleinde kan BLA de persoonsgegevens verstrekken aan de door of vanwege BLA voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. BLA zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter bescherming van de persoonsgegevens van de opdrachtgever en de aan opdrachtgever verbonden betrokkenen. De persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden bewaard zolang bewaring noodzakelijk of wettelijk vereist is en in ieder geval gedurende de duur waarop BLA gehouden is op grond van de Advocatenwet deze te bewaren. 1.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in verschillende talen. Voor de interpretatie daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

1. De opdrachtgever heeft onder meer het recht op inzage in, verbetering, verwijdering en/of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens heeft de opdrachtgever recht om bezwaar te maken. Wanneer de opdrachtgever van een van deze rechten gebruik wil maken of vragen heeft over het privacy beleid van BLA kan de opdrachtgever contact opnemen via sec@bunderslok.com. BLA reageert op het verzoek van de opdrachtgever binnen een maand na ontvangst van het verzoek.