Telefoon Email
en

Algemene voorwaarden

Bunders Lok Advocaten

Artikel 1

Bunders Lok Advocaten, hierna te noemen: “BLA”, is een maatschap bestaande uit rechtspersonen en/of natuurlijke personen, welke als doel hebben het uitoefenen van de advocatuur. Een lijst met personen, die door middel van hun houdstermaatschappijen de aandelen in genoemde rechtspersonen houden, wordt op verzoek toegezonden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BLA. Iedere opdracht aan een vertegenwoordiger of werknemer van BLA wordt geacht uitsluitend aan BLA te zijn gegeven en, indien aanvaard door een werknemer of vertegenwoordiger, door BLA te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd. De aan BLA verleende opdrachten kunnen worden uitgevoerd door elk der advocaten van BLA. De werking van artikel 7: 404 BW, dat laatstgenoemd geval regelt en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is verleend, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2

Iedere aansprakelijkheid van BLA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden ook, nadat aansprakelijkheid is vastgesteld, geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het betreffende feit door BLA aan de cliënt in rekening is gebracht, tot een maximum van EUR 50.000 (vijftig duizend Euro).

Artikel 3

BLA is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de diensten van derden en zal bij de selectie van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BLA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 4

De cliënt zal BLA op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door BLA in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BLA.

Artikel 5

Wanneer tussen de cliënt en BLA gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan draagt de cliënt het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht. Bovendien wordt een bericht eerst geacht BLA te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens de cliënt de diensten namens BLA verricht, van dit bericht kennis heeft genomen. De cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk en volledig heeft bereikt.

Artikel 6

Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover BLA eerst van kracht zijn nadat BLA daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 7

Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens BLA in verband met door BLA verleende diensten vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten tot bevoegdheden.

Artikel 8

Voor de betaling van declaraties van BLA geldt een termijn van veertien kalenderdagen na de datum als op de declaratie vermeld. Binnen deze termijn moet het op de declaratie aangegeven bedrag en in dezelfde valuta als op de declaratie staat aangegeven, en zonder dat daarop kosten van overmaking, soortgelijke kosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht en zonder dat daarmee enige vordering wordt verrekend, door BLA zijn ontvangen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van BLA’s vordering, waaronder mede begrepen redelijke advocatenkosten voor zover deze de gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan, komen voor rekening van cliënt, zulks met een minimum van 15% over het te innen bedrag (hoofdsom en wettelijke rente).

Artikel 9

Voor de werkzaamheden verricht door advocaten van BLA is de Klachtenregeling van BLA van toepassing, zie daarvoor www.bunderslok.com.

Artikel 10

Niet alleen BLA maar ook alle natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden en hun bestuursleden, die bij de uitvoering van enige opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor BLA werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Artikel 11

De bedingen in deze algemene voorwaarden beperken op generlei wijze de rechten waarop BLA ingevolge het toepasselijke recht een beroep kan doen.

Artikel 12

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BLA en de cliënt. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen BLA en de cliënt worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 13

De cliënt verstrekt BLA in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn persoonsgegevens en zo nodig van andere aan cliënt verbonden betrokkenen. De cliënt verleent hierbij toestemming aan BLA tot verwerking van zijn persoonsgegevens en draagt zorg dat de aan cliënt verbonden betrokkenen eveneens hun toestemming verlenen. Cliënt vrijwaart BLA voor alle schade en kosten die BLA kan lijden wegens het ontbreken van toestemming tot verwerking door de betreffende betrokkenen. BLA verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de opdracht en in overeenstemming met genoemde toestemming althans, bij gebreke van toestemming, op basis van een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang van BLA. Binnen dit doeleinde kan BLA de persoonsgegevens verstrekken aan de door of vanwege BLA voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. BLA zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt. De persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden bewaard zolang bewaring noodzakelijk of wettelijk vereist is en in ieder geval gedurende de duur waarop BLA gehouden is op grond van de Advocatenwet deze te bewaren.

Artikel 14

BLA is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. BLA stelt de cliënt in dat geval ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de beoogde ingangsdatum van deze aanvulling of wijziging schriftelijk en/of door middel van een mededeling op www.bunderslok.com op de hoogte. Als BLA niet vóór de hiervoor genoemde ingangsdatum schriftelijk bericht van de cliënt ontvangen heeft, houdende dat de cliënt de aanvulling en/of wijziging niet aanvaardt, wordt de cliënt geacht deze te hebben aanvaard.

Artikel 15

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in verschillende talen. Voor de interpretatie daarvan is de Nederlandse tekst bindend.